Toetused

Alates 2015. aastast on Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingul (EKKÜ) võimalik maksta oma liikmetele loometoetusi ja loometegevuse toetuseks stipendiume.

Loometoetuste taotlusi võetakse vastu jooksvalt, stipendiumite taotlusi kaks korda aastas (I jaotuse puhul kuni 2. veebruarini ja II jaotuse puhul kuni 1. september) e-posti aadressil tiina-mall.kreem@ekm.ee. Otsused avaldatakse kahe nädala jooksul EKKÜ kodulehel http://www.kty.ee.

1. Loovisiku loometoetus
Loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut. Loometoetus ei ole mõeldud neile, kes käivad tööl, on üliõpilased või saavad pensioni. Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:

1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole avalikus teenistuses ega tööta töölepingu alusel Eestis või välismaal;
3) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
4) ei õpi õppeasutuses päevases õppevormis või täiskoormusega õppes;
5) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
6) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
7) ei saa töötuskindlustushüvitist töötuskindlustuse seaduse alusel;
8) ei saa vanemahüvitist vanemahüvitise seaduse alusel;
9) eelmise (s.h. mõnest teisest loomeliidust saadud) loometoetuse makseperioodi lõppemisest on möödunud vähemalt kaks aastat.

Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik loomeliidu juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku taotluse (mille leiad siit: http://www.kty.ee/upload/Taotlusevorm.doc ja CV Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu juhatusele.

Loometoetuse määramise otsustab loometoetamise määramise komisjon 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suurus on kehtestatud seadusega lähtudes palga alammäärast, millele lisandub sotsiaalmaksu summa, mis tuleb tasuda sotsiaalmaksuseaduse kohaselt. Loometoetust makstakse üks kord kuus. Vabakutselisel loovisikul on õigus loometoetusele kuus kuud.

2. Stipendiumid
Stipendiumite (500 ja 1000 eur) eesmärgiks on toetada loomingulist enesetäiendamist. See on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita vastav taotlus http://www.kty.ee/upload/Stipendiumitaotlusevorm.doc ning esitada see EKKÜ juhatusele.

Stipendiumi saaja on kohustatud esitama sisulise aruande ning kaasnevad kuludokumendid hiljemalt 12 kuud pärast stipendiumi saamist. Stipendiumi aruande vorm: http://www.kty.ee/upload/Loovisiku stipendiumi aruanne.doc

EKKÜ stipendiumite komisjoni prioriteet on toetada liikmete loometegevust.
• Ei toetata taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist / kirjutise ilmumist.
• Ei maksta stipendiumi EKKÜ liikmemaksuvõlglastele.
• EKKÜ loomingulist stipendiumi võib saada korra aastas.

Lisainfo:

Mari-Liis Tammi
Loovisikute ja loomeliitude seaduse koordinaator
mari-liis@eaa.ee
56 472 704
......................................................................................................

Eraldatud toetused:

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2019, II jaotusvoor
Komisjoni otsusega saab tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/EKKY juhatuse koosolek_2019-5_valjavote_stipendiumite jaotus.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2019, I jaotusvoor
Komisjoni otsusega saab tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/EKKY juhatuse koosolek_2019-2_protokoll_valjavote.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2018, II jaotusvoor
Komisjoni otsusega saab tutvuda siin: http://www.kty.ee/upload/EKKY juhatuse koosolek_Toetused 2018 II jaotus_12092018_protokolli väljavõte.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2018, I jaotusvoor
Komisjoni otsusega saab tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/Toetused 2018 I jaotus.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2017, II jaotusvoor
Komisjoni otsusega saab tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/Protokoll 2017 II jaotus_120917.docx

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2017, I jaotusvoor
Komisjoni otsusega saab tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/Protokoll 2017 I jaotus.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2016, II jaotusvoor
Stipendiumikomisjoni 8. septembri otsusega on võimalik tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/Protokoll stipid_2016 II.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2016, I jaotusvoor
Stipendiumikomisjoni 11. veebruari otsusega on võimalik tutvuda siin:
http://www.kty.ee/upload/2016 I jaotusvoor.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2015, II jaotusvoor
Stipendiumikomisjoni 3. septembri otsusega on võimalik tutvuda siin: http://www.kty.ee/upload/EKKÜ stippide saajad 2015 II.pdf

EKKÜ loomingulised stipendiumid 2015, I jaotusvoor
http://www.kty.ee/upload/Heakskiidetud taotlused 2015 I.pdf